MM Poland Maszyny Standardy

Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczą:

postępowania opartego na zasadach konkurencyjności ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0015/16 „Szkolenie pracowników administracyjnych i zarządzających szpitali w zakresie efektywnego zarządzania aparaturą medyczną gwarantującego wysoką jakość usług oraz efektywność ekonomiczną placówki medycznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach PO WER na lata 2014-2020 , oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, działanie 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”.