MM Poland Maszyny Standardy

Regulamin szkoleń

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MM POLAND MASZYNY STANDARDY w ramach projektu:

„ Szkolenie pracowników administracyjnych i zarządzających szpitali w zakresie efektywnego zarządzania aparaturą medyczną gwarantującego wysoką jakość usług oraz efektywność ekonomiczną placówki medycznej.”

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MM Poland Maszyny Standardy sp. z o.o. (zwaną w dalszej części Organizatorem).
 2. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie internetowej MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o. pod adresem www.mmpoland.pl
 3. Zgłoszony i zakwalifikowany na szkolenie uczestnik/uczestniczka nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu. Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, skrypt, zakwaterowanie oraz wyżywienie w trakcie szkolenia są bezpłatne.
 4. Koszty podróży uczestnika / uczestniczki szkolenia pokrywa instytucja zgłaszająca.
 5. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

§ 2 Zgłoszenia na szkolenie

 1. Uczestniczką/uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona na szkolenie.
 2. Zgłoszenia można dokonać poprzez:
 • przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o. pod adresem www.mmpoland.pl
 • przesłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o. pod adresem www.mmpoland.pl na adres e-mail: szkolenia@mmpoland.pl
 • przesłanie oryginału wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o. pod adresem www.mmpoland.pl na adres siedziby firmy: MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o., ul. L. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
 1. Ostateczne potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie możliwe po przesłaniu oryginału wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres siedziby firmy: MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o., ul. L. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
 2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia całego formularza.
 3. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu szkolenia określonego w formularzu zgłoszeniowym, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz niniejszego regulaminu.
 4. Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W szkoleniu biorą udział pracownicy publicznych placówek medycznych.

 § 3 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacji ze szkolenia, maksymalnie do 5 (pięciu) dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia, należy dokonać przesyłając do Organizatora pismo informujące o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, e – mailem na adres szkolenia@mmpoland.pl
 2. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu maila do Organizatora.
 3. W przypadku wpłynięcia maila do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia w czasie krótszym niż 5 (pięć) dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia uczestnik zobowiązany jest do wskazania swojego zastępcy na szkolenie lub pokrycia kosztów poniesionych przez organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 3 dni robocze przed terminem szkolenia.
 6. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje, o tym fakcie każdego z uczestników.

 § 4 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na szkolenie
 2. Szkolenie trwa 3 dni następujące po sobie.
 3. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00 a kończy ok. godz. 18.00. Obowiązuje 8 godzin szkolenia plus przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe.
 4. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, certyfikaty, noclegi w hotelu, posiłki i przerwy kawowe.
 5. Po odbyciu szkolenia uczestniczka/uczestnik w ciągu od 14 do 30 dni ma obowiązek przystąpienia do testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia.
 6. Test sprawdzający wiedzę zdobytą podczas szkolenia zostanie przeprowadzony on-line.
 7. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności, odebrania materiałów szkoleniowych i certyfikatów.

 § 5 Ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.
 3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora.

 § 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o. pod adresem www.mmpoland.pl
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.