MM Poland Maszyny Standardy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

MM POLAND MASZYNY STANDARDY

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MM Poland Maszyny Standardy sp. z o.o. (zwaną w dalszej części Organizatorem).
 2. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie internetowej MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o. pod adresem www.mmpoland.pl
 3. Zgłoszony na szkolenie uczestnik/uczestniczka musi zostać i zakwalifikowany (a) do udziału w szkoleniu. Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie oraz wyżywienie w trakcie szkolenia są płatne, chyba że informacja o danym szkoleniu stanowi inaczej.
 4. Koszty podróży uczestnika / uczestniczki szkolenia pokrywa organizacja zgłaszająca.

§ 2 Zgłoszenia na szkolenie

 1. Uczestniczką/uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona na szkolenie.
 2. Zgłoszenia można dokonać poprzez:
 • przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o. pod adresem www.mmpoland.pl
 • przesłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o. pod adresem www.mmpoland.pl na adres e-mail: szkolenia@mmpoland.pl
 • przesłanie oryginału wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o. pod adresem www.mmpoland.pl na adres siedziby firmy: MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o. ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
 1. Ostateczne potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie możliwe po przesłaniu (elektronicznie i/lub pocztą tradycyjną) wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres siedziby firmy: MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o., ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa.
 2. Zgłaszający zobowiązani są do wypełnienia wszystkich obowiązkowych rubryk w formularzu.
 3. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu szkolenia określonego w formularzu zgłoszeniowym, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz niniejszego regulaminu.
 4. Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 § 3 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacji ze szkolenia, maksymalnie do 7 (siedmiu) dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia, należy dokonać przesyłając do Organizatora pismo informujące o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, e – mailem na adres : szkolenia@mmpoland.pl
 2. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu maila do Organizatora.
 3. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia, zgłaszający poniesie 100% kosztów szkolenia.
 4. W przypadku wpłynięcia maila do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia w czasie krótszym niż 7 (siedem) dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia uczestnik zobowiązany jest do wskazania swojego zastępcy na szkolenie lub pokrycia kosztów poniesionych przez organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.
 7. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje, o tym fakcie każdego z uczestników pocztą elektroniczną.

 § 4 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na szkolenie
 2. Szkolenie trwa zapisaną w planie liczbę dni następujących po sobie.
 3. Szkolenie rozpoczyna się i kończy o godzinie wyznaczonej w planie. Obowiązuje 6 godzinny  dzień szkoleniowy plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe jeżeli są przewidziane w planie szkolenia.
 4. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, certyfikaty, noclegi w hotelu, posiłki i przerwy kawowe jeżeli są przewidziane w planie danego szkolenia.
 5. Jeżeli plan szkolenia przewiduje to po odbyciu szkolenia uczestniczka  /uczestnik w ciągu wyznaczonego terminu przystąpienia do testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia.
 6. Test sprawdzający wiedzę zdobytą podczas szkolenia zostanie przeprowadzony on-line.
 7. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności.

 § 5 Ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.
 3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora.

 § 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej MM Poland Maszyny Standardy Sp. z o.o. pod adresem www.mmpoland.pl
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.