MM Poland Maszyny Standardy


W ramach projektu „Szkolenie pracowników administracyjnych i zarządzających szpitali w zakresie efektywnego zarządzania aparaturą medyczną gwarantującego wysoką jakość usług oraz efektywność ekonomiczną placówki medycznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020, oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, działanie 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”  MM Poland Maszyny Standardy przeprowadzi w 8 miastach bezpłatne  szkolenia pracowników placówek medycznych. 

Celem projektu jest wyposażenie kadry zarządzającej aparaturą medyczną, a także pracowników zajmujących się audytem wewnętrznym i zamówieniami publicznymi w szpitalach w kwalifikacje (wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne) niezbędne do efektywnego zarządzania aparaturą medyczną, w tym analizowania potrzeb, prowadzenia audytu wewnętrznego i działań antykorupcyjnych – w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania placówek, a także podnoszenia jakości świadczonych usług i zagwarantowania bezpieczeństwa wykorzystania sprzętu medycznego w procesie diagnozowania i leczenia pacjentów.

Proces leczenia i diagnozowania pacjentów jest silnie uzależniony od sprzętu medycznego. Urządzenia te muszą być utrzymywane w doskonałym stanie technicznym, aby unikać zdarzeń niepożądanych.

Celem MM Poland Maszyny Standardy jest wprowadzenie w placówkach ochrony zdrowia systemu zapewniającego kontrolę i minimalizację zagrożeń związanych z zakupem oraz wykorzystywaniem urządzeń i sprzętu medycznego.

Wszystkim zainteresowanym proponujemy współpracę i wsparcie w zarządzaniu:

  • aparaturą medyczną  oraz infrastrukturą techniczną przez dostarczanie       specjalistycznego oprogramowania, sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz usług;
  • działami technicznymi i aparatury medycznej poprzez doradztwo w zakresie budowania struktury organizacyjnej i tworzenia nowoczesnych i efektywnych procedur;
  • pracownikami poprzez organizację specjalistycznych szkoleń i praktyk.

Współpraca z MM Poland Maszyny Standardy gwarantuje stałe podnoszenia jakości pracy, zmniejszenie kosztów i poprawę bezpieczeństwa leczenia.